Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze

Uchwała Nr XXVII/ 344/ 2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 29, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r.poz.406 z p.zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z p.zm.):

§1.

Rada Gminy Lisia Góra uchwala Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Traci moc prawną Uchwała Nr XIII/138/2000 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.

§3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik do Statutu .

Wykaz lokalizacji filii oraz oddziałów Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze

Lp. Nazwa i numer Lokalizacji adres
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze /Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział dla Dorosłych/ GBP ul. 1 Maja 3, 33-140 Lisia Góra
2. Filia w Łukowej Łukowa 86 A, 33-140 Lisia Góra
3. Filia w Nowych Żukowicach Nowe Żukowice 48 A, 33-151 Nowe Żukowice
4. Filia w Starych Żukowicach Stare Żukowice 132, 33-151 Nowe Żukowice
5. Filia w Zaczarniu Zaczarnie 153 b, 33-140 Lisia Góra

Uchwała Nr XI/136/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 ) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) – Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/344/2014 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze (Dz.U.Woj. Małopolskiego z 2014 r., poz. 3559 z późn. zm.), wprowadza się zmianę polegającej na tym, że załącznik do statutu otrzymuje brzmienie:

Wykaz lokalizacji filii oraz oddziałów Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze:

Lp.Nazwa i numerLokalizacji adres
1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze

/Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział dla Dorosłych/

GBP ul. 1 Maja 3, 33-140 Lisia Góra
3.Filia w Nowych ŻukowicachNowe Żukowice 48 A, 33-151 Nowe Żukowice
4.Filia w Starych ŻukowicachStare Żukowice 132, 33-151 Nowe Żukowice
5.Filia w ZaczarniuZaczarnie 153 b, 33-140 Lisia Góra

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/ 344/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014 r.

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:
– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ,, ustawą o bibliotekach”,
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr. 406 z późniejszymi
zmianami), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
– ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), zwanym dalej „ustawą o samorządzie gminnym”
– niniejszego Statutu.

§2.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Lisia Góra.
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.
3. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest Lisia Góra, a obszarem jej działania Gmina Lisia Góra.
4. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą filie biblioteczne.
5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
6. Biblioteka może posługiwać się nazwą skróconą „GBP w Lisiej Górze”.

§3.

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Organizator.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§4.

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§5.

Do zakresu działania Gminnej Biblioteki Publicznej należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§6.

1. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki, przy czym usługi świadczone przez Bibliotekę mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty za:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

III. ORGANIACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKI

§7.

1. Biblioteką zarządza dyrektor, który organizuje i kieruje jej działalnością, odpowiada za realizację zadań statutowych i gospodarkę finansową oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz .
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§8.

Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§9.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

§10.

1. Organizacja Biblioteki obejmuje: wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i dorosłych oraz filie biblioteczne.
2. Wykaz filii oraz oddziałów wraz z lokalizacją zawiera załącznik do Statutu.
3. Do zakresu działania filii bibliotecznych należy wykonywanie zadań określonych w § 5 pkt 1-4 niniejszego Statutu.
4. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, które mogą być powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§11.

Szczegółową organizację Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych w Lisiej Górze.

§12.

Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki może nastąpić w trybie i na warunkach określonych w ustawie o bibliotekach.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§13.

1. Biblioteka jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora Biblioteki na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Źródłami finansowania Biblioteki są:
1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy;
2) dotacje celowe z budżetu państwa;
3) przychody z prowadzonej działalności;
4) przychody z pobieranych opłat określonych w § 6 ust. 2 pkt 1-5 niniejszego Statutu;
5) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych;
6) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

4. Biblioteka samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

5. Roczne sprawozdanie finansowej Biblioteki, sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.

1. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywanie w trybie właściwym dla jej nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuję się przepisy ustawy o bibliotekach.