Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z materiałów bibliotecznych i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze (GBP w Lisiej Górze)oraz filii w : Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarniu.
2. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, oraz przestrzeganie jego postanowień.
3. GBP w Lisiej Górze wraz z filiami bibliotecznymi, zwanych w dalszej części Regulaminu „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne.
4. Biblioteka działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r.,poz.642 ze zm.),ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862.) , oraz niniejszego Regulaminu.
5. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: materiałach bibliotecznych – należy rozumieć, dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej , przeznaczone do rozpowszechniania , niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu jego zapisu treści; karcie zobowiązania – należy rozumieć dokumenty zawierające: dane osobowe Użytkownika nr i znak statystyczny określający grupę społecznozawodową; Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptowała oraz zobowiązała się stosować Regulamin.

§ 2. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 3. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Korzystania z Biblioteki jest ogólnodostępne, na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszego Regulaminu.
2. Materiały biblioteczne udostępniane się poprzez wolny dostęp do półek.
3. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm.
4. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
5. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w Bibliotece.
6. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określa:
– Regulamin wypożyczalni i czytelni – załącznik Nr 2
– Regulamin korzystania z materiałów elektronicznych – załącznik Nr 3 – Regulamin korzystania z komputera z dostępem do Internetu – załącznik Nr 4 – Regulamin korzystania z oferty kulturalno-oświatowej bibliotek – załącznik Nr 5

4. MONITORING WIZYJNY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia GBP w Lisiej Górze prowadzi całodobowy monitoring wizyjny. (Art. 6 ust. 1 pkt e, f 9 ust. 2 pkt f, 9 Rozporządzenie PE i Rady(UE) 2016/679 (Załącznik nr 1)

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje Dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Lisia Góra.
2. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Biblioteki w godzinach urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze, 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 3, jest Dyrektor Gminnej Biblioteki w Lisiej Górze zwany dalej: „Administratorem”. Można się z nim skontaktować pisząc na adres: gbp@lisiagora.pl lub telefonując pod numer: 146784321Można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: ido@lisiagora.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zobowiązania oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Zobowiązania.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Zobowiązania będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane jedynie podmiotom upoważnianym na podstawie przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
podpis ADO
Lucyna Gancarz

Załącznik nr 2

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze, (GBP), w skład której wchodzą filie w: Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarniu, zwana dalej „ Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która działa na podst.art.16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu GBP w Lisiej Górze.
2. Korzystanie z usług i zbiorów Biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dn.27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz.U.z 2012r.poz.642 ze zm.) mogą być pobierane za:
– usługi bibliograficzne, informacyjne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
– niezwrócone w terminie materiały biblioteczne lub ich uszkodzenie czy zniszczenie,- kaucje za wypożyczone materiały biblioteczne;- w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne; – uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;- nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych,- wysłane wezwania w sprawach dotyczących zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, -sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej), – każda dokonana wpłata jest potwierdzana wydaniem dowodu wpłaty,- w szczególnych sytuacjach Użytkownikowi przysługuje prawo częściowego lub całkowitego umorzenie opłaty za nieterminowy zwrot materiałów.
3. W przypadku odmowy zwrotu materiałów bibliotecznych, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik, który nie uregulował zobowiązań wobec Biblioteki nie może z niej korzystać Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest przestrzegać zasady określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017, poz. 880).

§2. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Prawo do korzystania (na miejscu i wypożyczeni na zewnątrz) z GBP w Lisiej Górze oraz Filii mają wszyscy mieszkańcy Gminy oraz osoby spoza niej.
2. Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece.
3. Przy zapisie do Biblioteki należy dobrowolnie podać dane osobowe , okazując dok. tożsamości, wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i zobowiązanie podpisują rodzice lub jego prawni opiekunowie.
5. Podanie przez Użytkownika danych kontaktowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu nie jest obowiązkowe, jednak ułatwi kontakt i umożliwi korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
7. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
8. Obcokrajowcy zapisywani są na podstawie karty pobytu lub dokumentu paszportowego.
9. Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki, Użytkownik zobowiązany jest do ponownego wypełnienia karty zapisu.
10. Użytkownik jest zobowiązany informować o zmianach swoich danych osobowych.
11. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
12. Usunięcie danych osobowych na wniosek czytelnika będzie możliwe po uregulowaniu należności względem Biblioteki.
13. Dane osobowe Czytelników przechowywane są w siedzibach Bibliotek.

§3. KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Z czytelni, gdzie udostępniane są na miejscu zbiory biblioteczne, mogą korzystać wszystkie osoby, niezależnie, od tego czy są zarejestrowani w Bibliotece.
2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązani są okazać dokument tożsamości.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.
4. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu faktu bibliotekarzowi.
5. Z czytelni nie może korzystać osoba, u której w domu panuje choroba zakaźna.
6. Czytelnik może korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
7. Zasady korzystania z komputerów określa Regulamin korzystania.
8. W czytelni można korzystać z materiałów audiowizualnych.

§4. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo: 5 książek, po 2 audiobooki, filmy
i gry planszowe, a w uzasadnionych przypadkach, większą ich liczbę. Na:– 30 dni – książki ; – 30 dni – audiobooki; – 7 dni – filmy; – 14 dni- gry planszowe.
2. Użytkownik może dwukrotnie przedłużyć czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych, pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników. Przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
3. Jeżeli Użytkownik nagminnie przetrzymuje zbiory, pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji .
4. Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
5. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o mijającym terminie zwrotu .
6. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia lub żądać zwrotu każdego wypożyczonego materiału przed terminem określonym w niniejszym Regulaminie, jeżeli jest to materiał szczególnie poszukiwany przez innych Użytkowników.
7. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych Biblioteka może pobierać opłaty w wysokości 0,01 zł, za każdy dzień zwłoki. W przypadku gdy przyczyn leżących po stronie Biblioteki nie jest możliwy zwrot lub prolongata materiałów bibliotecznych, Biblioteka nie pobiera opłat za ich przetrzymanie, za okres uniemożliwiający zwrot.
8. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki, lub sprowadzać z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
9. Czytelnik zamawiający książkę, ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przesyłania jak i odesłania książek.
10. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć placówkę na określony czas lub ograniczyć godziny otwarcia z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub innych przyczyn.

§ 5. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Biblioteka może sprowadzać książki z innych bibliotek na koszt zamawiającego.
2. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
3. Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 6. KAUCJE

1. Za wypożyczenie książek z księgozbioru podręcznego może być pobierana kaucja w wys. od 30,00 zł do 200,00 zł za każdy wypożyczony materiał biblioteczny.
2. Materiały wypożycza się na krótki termin, uzgodniony z bibliotekarzem.
3. Kwota naliczona tytułem nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów lub/i kwota, będąca opłatą za zgubienie lub zniszczenie materiałów zostanie potrącona z kwoty kaucji. Jeżeli kwota kaucji nie pokryje powyższych opłat, wówczas Użytkownik pokrywa różnicę.
4. Użytkownik nie przestrzegający zasad, może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do wypożyczeń księgozbioru podręcznego.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

1. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania materiałów i urządzeń bibliotecznych. W przypadku zauważenia uszkodzonych materiałów, należy ten fakt zgłosić bibliotekarzowi.
2. Użytkownik odpowiada za zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów i urządzeń. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie.
3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany do zakupienia takiego samego materiału lub wpłaty odszkodowania w wysokości obowiązującej ceny na rynku, lub dostarczenia innego materiału, przydatnego Bibliotece, o wartości co najmniej równej wartości materiału zagubionego.
4. Stopień zużycia nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.
5. Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor GBP lub pracownik filii.
6. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania narkotyków i picia alkoholu. Nie mogą korzystać z usług i oferty Biblioteki osoby które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zakłócają spokój i porządek lub przeszkadzają lub nie przestrzegają niniejszego regulaminu.
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bibliotece.
8. Jeśli w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna nie może On korzystać z Biblioteki.

§ 8. USŁUGI REPROGRAFICZNE

1. Biblioteka świadczy usługi reprograficzne na potrzeby czytelników.
2. Odpłatność za usługi reguluje rozporządzenie Dyrektora Biblioteki.
3. W uzasadnionych przypadkach, Bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania kserokopii.

§ 9. UWAGI KOŃCOWE

1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Wójta Gminy.
3. Skargi i wnioski Czytelnicy i korzystający z Biblioteki mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków. Rozpatrzenie skargi lub wniosku następuje w ciągu 14 dni.

Załącznik nr 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

1. Użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece mogą bezpłatnie wypożyczać materiały na nośnikach elektronicznych:
– dokumenty dźwiękowe: kasety magnetofonowe, audiobooki, płyty CD, płyty muzyczne CD;
– dokumenty audiowizualne: kasety wideo, płyty DVD,
na okres nie dłuższy niż 7 dni. Jeśli termin zwrotu wypada w niedzielę lub święto, wówczas zwrotu można dokonać w najbliższy po nim dzień roboczy.
2. Użytkownik jednorazowo może wypożyczyć materiały na nie więcej niż 2 nośnikach.
3. Na wniosek Użytkownika Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu.
4. Za przetrzymanie materiałów ponad termin może być pobierana kara umowna w wysokości 1zł za każdy dzień zwłoki.
5. Jeżeli mimo upomnień użytkownik nie zwróci wypożyczonych materiałów, Biblioteka może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Załącznik nr 4

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

1. Prawo do korzystania z komputerów przysługuje każdemu Użytkownikowi.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.
3. Dostęp do sieci Internetu w Bibliotece służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych Użytkowników.
4.Użytkownikowi zabrania się: – Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera, – Wykorzystywania komputera i Internetu do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawem, – Odwiedzania stron internetowych zawierających erotykę i pornografię oraz udostępnianie materiałów pornograficznych, – Samowolnego usuwania usterek w działaniu, – Spożywania posiłków i napojów przy komputerze.
5. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika.
6. Poszukiwania informacji, Użytkownik prowadzi samodzielnie, a Bibliotekarz, w zależności od dysponowania wolnym czasem, może udzielić pomocy na życzenie Użytkownika.
7. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Natomiast wydruki i kopie wykonuje bibliotekarz pobierając opłatę zgodną z cennikiem usług obowiązującym w GBP w Lisiej Górze.
8. Wyniki poszukiwań można zapisać na własnych zewnętrznych nośnikach danych.
9. W przypadku korzystania z własnych nośników zewnętrznych należy je przed rozpoczęciem pracy OBOWIĄZKOWO przeskanować programem antywirusowym zainstalowanym na komputerze w Bibliotece.
10. Pozostawione przez użytkownika pliki własne na dysku komputera zostaną usunięte. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
11. Z Internetu można korzystać nieprzerwanie do 1 godziny. W przypadku większej grupy oczekujących czas ten może zostać skrócony przez dyżurującego bibliotekarza.
12. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
14. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów.
15. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.

Załącznik nr 5

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE I FILIACH

1. Przez „ ofertę kulturalno-oświatową” rozumie się lekcje biblioteczne, wykłady, szkolenia, spotkania autorskie i teatralne, zajęcia aktywizacyjne, spotkania okolicznościowe oraz kursy i warsztaty.
2. Imprezy organizowane w Bibliotece są bezpłatne.
3. Liczba Uczestników imprezy może być ograniczona. W takich przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo do odwołania zajęć oraz do zmian w harmonogramie spotkań oraz terminów.
5. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest w miejscach do tego celu przeznaczonych w Bibliotece oraz na stronie internetowej (www.bibliotekalisiagora.pl).
6. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu spotkania w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
7. Biblioteka w drodze porozumienia zawartego z innymi podmiotami (współorganizatorami) może być współadministratorem danych osobowych uczestników imprez i wydarzeń bibliotecznych.
8. Uczestnik nie może rejestrować dźwięku, fotografować, filmować w czasie trwania spotkania, ani rozpowszechniać materiałów bez zgody Biblioteki.
9. Rozpowszechnianie przez uczestniczących w spotkaniach w Bibliotece, obrazu czy dźwięku innych Uczestników jest zabronione.10.Dla konkursów organizowanych przez Bibliotekę, każdorazowo sporządzany jest odrębny Regulamin.
10. Dzieci w wieku do 7 roku życia nie mogą być pozostawiane w Bibliotece bez opieki. W przypadku pozostawienia dziecka w placówce, pracownicy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
11. Biblioteki nie zapewniają pożywienia ani picia.
12. Biblioteka ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w imprezie, jeżeli jest on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu.