Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bibliotekalisiagora.pl.

Dane teleadresowe jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze
ul. 1 Maja 3, 33-140 Lisia Góra

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny,
  • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Udostępniono mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, który umożliwia:

  • powiększanie / pomniejszanie tekstu,
  • wysoki kontrast,
  • odwrócone kolory,
  • jasne tło,
  • podkreślanie linków,
  • poprawę czytelności czcionki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie podmiotowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Renata Skiba, adres poczty elektronicznej gbp@lisiagora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 678 43 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo–skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Dostępność architektoniczna

opis w przygotowaniu…

Język migowy

Kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Lisiej Górze za pomocą tłumacza języka migowego nie jest możliwy.